หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านผาหมูเหนือ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านผาหมูเหนือ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
เนื้อที่ : 300 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำมี จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นไหล่เขาของดอยหมาแหงนมีความลาดเอียงจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก ด้านทิศเหนือมีห้วยแม่ยางเป็นแหล่งรองรับน้ำ ไหลไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าชุมชนตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน
หมู่บ้าน : ผาหมู (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 2244/62 ลว 26 มิ.ย.62
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2556ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/23515 ลว 11 ธ.ค.2555
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง โดยมีพื้นที่ป่าบริเวณยอดเขาเป็นป่าเต็งรังบริเวณไหล่เขาและ ริมห้วยเป็นป่าเบญจพรรณ มีพันธุ์ไม้เด่น ๆ ที่พบได้แก่ ไผ่บง ไผ่ไร่ ไผ่ซางนวล เต็ง รัง เหียง พลวง ประดู่ แดง ตะแบก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพพื้นที่ป่าชุมชนบ้านผาหมู หมู่ ๑๐เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งต้นน้ำ ลำธารเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค แหล่งอาหารตามธรรมชาติ ทางชุมชนได้ช่วยกันดูแลรักษามานานแล้วเห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2545
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 20 มี.ค.43
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :