หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านกาดใต้  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านกาดใต้
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
เนื้อที่ : 652 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำมี จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูงหลายลูกวางตัวสลับกันไปมาตามสภาพพื้นที่ภูเขาแต่ละลูกลาดเอียงไปทางทิศตะวันตก มีลำห้วยตอมอยู่กึ่งกลางภูเขา มีความสูงของยอดเขา จากระดับหมู่บ้านประมาณ ๒๓๙ เมตร
หมู่บ้าน : กาศใต้ (หมู่ 12)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 2244/62 ลว 26 มิ.ย.62
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2556ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/23515 ลว 11 ธ.ค.55
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ ผลัดใบผสม มีลักษณะโปร่ง พื้นที่ดินจะเป็นดินร่วนปนทราย พันธุ์ไม้ส่วนใหญ่กระจัดกระจายหลากหลายชนิดปะปนอยู่ทั่วไปครอบคลุมพื้นที่ เช่น สักประดู่ แดง มะค่าโมง ตะแบก ส้าน ยมหิน มะเกลือ ตีนนก เกล็ด ไผ่ชนิดต่าง ๆ เช่น ไผ่ไร่ ไผ่ซาง ไผ่บง ไผ่รวก เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพพื้นที่ป่าชุมชนบ้านกาดใต้ ม.๑๒ เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค แหล่งอาหารตามธรรมชาติ ทางชุมชนได้ช่วยกันดูแลรักษามานานแล้วเห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 20 มี.ค.43
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :