หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านใหม่จัดสรร  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านใหม่จัดสรร
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่
เนื้อที่ : 422 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำมี จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบเนินเขา อยู่ทางทิศตะวันออกของอ่างเก็บน้ำบ้านใหม่จัดสรรมีลำห้วยสาขาหลายสายไหลลงอ่างเก็บน้ำ มีความลาดเทไปทางทิศตะวันตก ดินเป็นดินลูกรังปนดินเหนียว อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ ๕๐๐ เมตร
หมู่บ้าน : ใหม่จัดสรร (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 2244/62 ลว 26 มิ.ย.62
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2545
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 20 มี.ค.2543
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/6790 ลว 21 เม.ย.51
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2556ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/23515 ลว 11 ธ.ค. 55
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง ที่มีลักษณะโปร่งตามเนินเขา หรือที่ราบมีพันธุ์ไม้ที่สำคัญในป่าได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง พยอม ติ้ว มะค่าแต้ ประดู่ แดง สมอไทย ตะแบก แสลงใจ มะม่วงแมลงวันไม้พื้นล่างที่พบมากได้แก่ ปุ่มเป้ง มะพร้าวเต่า เหมียด
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพพื้นที่ป่าชุมชนบ้านใหม่จัดสรรหมู่ ๕ เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค แหล่งอาหารตามธรรมชาติ แหล่งพืชสมุนไพร ทางชุมชนได้ช่วยกันดูแลรักษามานานแล้ว เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :