หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านปง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านปง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2560
ที่ตั้ง : ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่
เนื้อที่ : 3330 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ต้าฝั่งซ้าย จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นเทือกทอดตัวไปทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ ยอดเขา ทนุง ซึ่งมีความสูงจากน้ำทะเลปานกลางประมาณ ๕๑๑ เมตร ในพื้นที่ป่าชุมชนดังกล่าวมีลำห้วยปอย และลำห้วยปุย ไหลลงอ่างเก็บน้ำห้วยปอย ทางเข้าป่าชุมชนเป็นทางลูกรัง
หมู่บ้าน : ปง (หมู่ 03)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/11926 ลว 4 ก.ค. 60, 2005/62 ลว.12 มิ.ย.62
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ มีพันธ์ไม้เด่นได้แก่ สัก แดง มะค่าโมง ส้าน ตะแบก ผาเสี้ยน กระบก มะกอกป่า และไผ่ชนิดต่างได้แก่ ไผ่ซาง ไผ่บง ไผ่ไร่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปง หมู่ที่ 3 ป่ายังมีความสมบูรณ์อยู่ ซึ่งทางชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าผืนนี้ในการเก็บหาของป่าตามฤดูกาลเพื่อเลี้ยงชีพ พื้นที่ดังกล่าวไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดได้ยึดถือหรือครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินแต่อย่างใด จึงเห็นควรให้ดำเนินการต่ออายุโครงการป่าชุมชนและขยายพื้นที่ป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/18073 ลงวันที่ 7 กันยายน 2554
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าเต็งรัง มีพันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ สัก แดง มะค่าโมง ส้าน ตะแบก ผาเส้ียน เต็ง รัง มะขามป้อม มะกอกน้ำ ไผ่ซาง ไผ่บง ไผ่ไร่ กล้วยไม้ป่า
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพพื้นที่ป่าเริ่มฟื้นตัวตามธรรมชาติจากการควบคุมดูแล รักษา ของชุมชนซึ่งเป็นการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมระหว่าง เจ้าหน้่าที่กรมป่ไาม้และราษฎรในชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีพ และการใช้ประโยชน์ภายใต้หลักการความยั่งยืน เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 20 มีค.43
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :