หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านอิม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านอิม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่
เนื้อที่ : 1000 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ต้าฝั่งซ้าย จ.แพร่
สถาพทั่วไป : แปลงที่ ๑ เป็นเทือกเขา ทอดตัวยาวไปทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ยอดเขามีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ๓๕๐ เมตร ระยะทางห่างจากหมู่บ้าน ๕๐๐ กิโลเมตร แปลงที่ ๒ เป็นเทือกเขา อยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านยอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ๔๑๐ เมตร ระยะทางห่างจากหมู่บ้าน ๕๐๐ เมตร
หมู่บ้าน : อิม (หมู่ 05)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/8139 ลว 9 พ.ค. 61
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    แปลงที่ ๑ และแปลงที่ 2 เป็นป่าเบญจพรรณ มีพันธ์ไม้เด่น ได้แก่ สัก กระพี้จั่น แดง ประดู่ มะค่าโมง ตะแบก และไผ่ชนิดต่างๆได้แก่ ไผ่ซาง ไผ่บง ไผ่ไร่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชนบ้านอิม หมู่ที่ ๕ สภาพป่ามีความสมบูรณ์ ซึ่งทางชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษา และใช้ประโยชน์จากป่าผืนนี้ในการเก็บหาของป่าตามฤดูกาลเพื่อเลี้ยงชีพ พื้นที่ดังกล่าวไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดได้ยึดถือหรือครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินแต่อย่างใด จึงเห็นควรให้ดำเนินการต่ออายุโครงการป่าชุมชนและขยายพื้นที่ป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/18073 ลงวันที่ 7 กันยายน 2554
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีถนนเข้าไปถึงใมนป่าชุมชนเป็นป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ที่สมบูรณ์ข้ึนเต็มป่า เช่น ไม้สัก ไม้แดง ไม้ประดู่ และไม้ชนิดอื่นๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพพื้นที่ป่าบ้านอิม เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติและเป็นแหล่งไม้ใช้สอย ทางชุมชนได้ช่วยกันดูแลรักษาป่ามานานแล้ว และมีการตั้งกฎระเบียบข้ึนมาใช้ เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 20 มีค.43
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :