หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านห้วยแม่ต้า  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านห้วยแม่ต้า
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่
เนื้อที่ : 899 ไร่ 1 งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขา ความสูงของพื้นที่จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
หมู่บ้าน : ห้วยแม่ต้า (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 2005/62 12 มิ.ย.62
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/25660
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ชนิดพันธุ์ไม้ ได้แก่ สัก ประดู่ มะค่าโมง แดง ตะเคียน กระบก ชิงชัน เป็นต้น สัตว์ป่าที่พบ ได้แก่ ไก่ป่า กระรอก กระแต
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    คณะผู้ตรวจสอบสภาพป่าได้ทำการตรวจสอบสภาพป่าร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน สภาพพื้นที่มีสภาพป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ พันธุ์ไม้มีการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติจากการที่ราษฎรในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา และร่วมใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมภายใต้หลักการของความยั่งยืน จึงเห็นสมควรให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 9 กพ. 44
ผู้ตรวจสอบ : นายฉัตรชัย โยธาวุธ
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษาป่าชุมชนมานาน จึงเห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :