หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านลองลือบุญ หมู่ที่ 6  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านลองลือบุญ หมู่ที่ 6
ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่
เนื้อที่ : 210 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบเชิงเขา ห่างจากชุมชนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทาง ประมาณ ๔ กม
หมู่บ้าน : ลองลือบุญ (หมู่ 6), ลองลือบุญ (หมู่ 06)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/5156 ลว 26 มี.ค.58
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    สภาพฟื้นที่ป่าเป็นป่าเบญจพรรณที่มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดทั้ง ไม้ยืนต้น ได้แก่ ประดู่ ยมหิน สัก แดง เต็ง รัง ยางเหียง มะค่าโมง กระพี้จั่น กระบก พะยอม ไม้เถาได้แก่ เสี้ยวป่า บันไดลิง กวาวเครือแดง ส้มลม ไม้กอ ได้แก่ ไผ่ไร่ ไผ่บง ไผ่ซาง พืชพื้นล่างได้แก่ กระเจียว กระชาย หญ้าสาบเสือ ดอกเข้าพรรษา โด่ไม่รู้ล้ม ปอกระบิด หญ้ารีแพร
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชนบ้านลองลือบุญร่วมกับคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านลองลือบุญมีความเห็นว่า พื้นที่ป่าดังกล่าวยังคงความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งทางชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าผืนนี้ในการเก็บหาของป่าตามฤดูกาลเพื่อเลี้ยงชีพ เป็นแหล่งศึกษาหาดวามรู้ของนักเรียน นักศึกษา อนึ่ง พื้นที่ป่าดังกล่าวไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดได้ยึดถือหรือครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินแต่อย่างใด คณะผู้ตรวจสอบจึงได้ลงความเห็นว่า ให้ดำเนินการต่ออายุโครงการป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 9 กพ. 44
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :