หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านทุ่งส่วย  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านทุ่งส่วย
ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
เนื้อที่ : 64 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นเนินเขา อยู่ติดกับชุมชนไปทางทิศตะวันออก
หมู่บ้าน : ทุ่งส่วย (หมู่ 10), ทุ่งส่วย (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/7368 ลว 6 พ.ค. 58
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    สภาพฟื้นที่ป่าเป็นป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ เต็ง รัง มะค่าโมง กระพี้จั่น กระบก แดง ไม้เถาได้แก่ เสี้ยวดอกขาว กวาวเครือแดง พืชพื้นล่างได้แก่ หญ้าสาบเสือ ดอกเข้าพรรษา โด่ไม่รู้ล้ม ปอกระบิด
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชนบ้านทุ่งส่วยร่วมกับคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านทุ่งส่วย มีความเห็นว่า พื้นที่ป่าดังกล่าวยังคงความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งทางชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าผืนนี้ในการเก็บหาของป่าตามฤดูกาลเพื่อเลี้ยงชีพ เป็นแหล่งศึกษาหาดวามรู้ของนักเรียน นักศึกษา อนึ่ง พื้นที่ป่าดังกล่าวไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดได้ยึดถือหรือครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินแต่อย่างใด คณะผู้ตรวจสอบจึงได้ ลงความเห็นว่า ให้ดำเนินการต่ออายุโครงการป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/3607 ลว 11 ก.พ. 45
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุวัฒน์ กัลยาภานันท์
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ดี เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ชุมชนช่วยกันดูแลรักษาป่าเป็นอย่างดี เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :