หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านไทรพร้าว  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านไทรพร้าว
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
เนื้อที่ : 416 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำมี จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูงที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 320 - 480 เมตร
หมู่บ้าน : ไทรพร้าว (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 2164/62 20 มิ.ย.62
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/10013 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง ซึ่งมีสภาพบนเขาสูง เป็นป่าเต็งรังที่มีพันธุ์ไม้เด่นๆ ได้แก่ เต็ง รัง มะค่าโมง สภาพป่าพื้นล่างเป็นป่าเบญจพรรณที่มีพันธุ์ไม้เด่นๆ ได้แก่ ๆไผ่ซาง ไผ่ไร่ แดง กระพี้
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่า ของคณะเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน เห็นว่าพื้นที่ป่าดังกล่าวเป็ฯแหล่งต้นน้ำลำธาร แหล่งไม้ใช้สอย แหล่งพืชสมุนไพรของชุมชน ซึ่งทางชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษาป่าผืนน้ีมานานแล้ว อนึ่ง พื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดได้เข้าไปทำประโยชน์ หรือได้ครอบครองตามประมวลกฏหมายที่ดินแต่อย่างใด จึงเห็นควรให้ดำเนินการจัดตั้งเป็นป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/3607 ลว 11 ก.พ. 45
ผู้ตรวจสอบ : นายสมศักดิ์ ดวงคำ
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณที่สมบูรณ์
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าเบญจพรรณที่อุดมสมบูรณ์และไม่ได้อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์และทางชุมชนมีความพร้อมในการดูแลรักษาป่าชุมชนพื้นที่นี้มาก เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :