หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านต้นหนุน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านต้นหนุน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
เนื้อที่ : 612 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยมตะวันตก จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นเนินเขามีความลาดเอีัยงไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก
หมู่บ้าน : ต้นหนุน (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 2986/62 ลว 2 ก.ย.62
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/10013 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรังที่เริ่มฟื้นคืนสู่สภาพป่า มีพันธุ์ไม้ได้แก่ เต็ง รัง ติ้ว เป้า มะกอก สัก แดง เสี้ยวป่า สีเสียด มะขามป้อม กระพี้ และมีสมุนไพรหลากหลายชนิด เช่น โด่ไม่รู้ล้ม ฮ้อสะพายควาย มะขามป้อม กวาวเครือ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่าชุมชน ของคณะเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน เห็นว่าพื้นที่ป่าดังกล่าวเริ่มกลับฟื้นคืนสู่สภาพป่าดังเดิม ซึ่งเกิดจากการอนุรักษ์ ดูแลรักษา เพื่อใช้ประโยชน์ร่วทมกันของชุมชนและยังเป็นแหล่งไม้ใช้สอย แหล่งพืชสมุนไพรของชุมชน พื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีผู้หนึ่งหู้ใดได้เข้าไปทาประโยชน์หรือได้ครอบครองตามประมวลกฏหมายที่ดินแต่อย่างใด จึงเห็นควรให้้ดำเนินการจัดตั้งเป็นป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/3607 ลว 11 ก.พ. 45
ผู้ตรวจสอบ : นายเอช อาสุ
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :