หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านปงท่าข้าม หมู่ที่ 2  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านปงท่าข้าม หมู่ที่ 2
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่
เนื้อที่ : 345 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แย้ และป่าแม่สาง จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูงที่มีลักษณะทอดตัวไปตามแนวทิศเหนือใต้ มีความลาดเอียง จากยอดเขาลงทางทิศตะวันออกและทางทิศตะวันตก มีลำห้วยแม่สางเป็นลำห้วยที่รองรับน้ำจากลำห้วยสาขาต่าง ๆ ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำแม่สาง อยู่ห่างจากชุมชนไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 2 กิโลเมตร
หมู่บ้าน : ปงท่าข้าม (หมู่ 2), ปงท่าข้าม (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 1695/62 ลว 16 พ.ค.62
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2562
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/6857 ลว 23 พ.ค. 57
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง ซึ่งพบอยู่บริเวณยอดเขาที่มีความลาดชันสูง ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบ เช่น ไม้เต็ง รัง พลวง ผักหวานป่า ส่วนบริเวณพื้นล่างบริเวณริมห้วยจะเป็นป่าเบญจพรรณ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น ไผ่ซาง ไผ่ไร่ ไผ่บง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสภาพพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปงท่าข้าม ม.2 . เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าว มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการเป็นป่าชุมชน เนื่องจากอยู่ใกล้ชุมชน ทางชุมชนได้ช่วยกันดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ พื้นที่ดังกล่าว ไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ จึงเห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชนต่อเนื่องต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/3607 ลว 11 ก.พ. 45
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :