หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านถิ่นนอก  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านถิ่นนอก
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
เนื้อที่ : 138 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถาง และป่าแม่กำปอง จ.แพร่
สถาพทั่วไป : สภาพทั่วไปเป็นภูเขาสูงสลับที่ราบ มีถนนลูกรังเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวก
หมู่บ้าน : ถิ่นนอก (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 2596/62 23 ก.ค.62
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/25660
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรังที่เริ่มฟื้นฟูสภาพป่าที่สมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้ ได้แก่ เต็ง รัง มะค่าโมง มีของป่า เช่น เห็ด ผักหวาน และสมุนไพรที่ข้ึนเองตามธรรมชาติ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เจ้าหน้าที่ป่าไม้ร่วมกับผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้านได้เข้าไปสำรวจพื้นที่แล้ว พบว่าเริ่มมีการฟื้นตัว มีความอุดมสมบูรณ์ดี ชุมชนมีการดูแลรักษามานาน เพื่อใช้ประโยชน์จากป่า มีถนนเข้าถึงป่าได้สะดวก สมควรจัดตั้งเป๋็นป่าชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2546ปีที่สิ้นสุด : 2551
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/24508 ลว 23 ธ.ค. 45
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุวัฒน์ กัลยาภานันท์
สภาพป่า :
    ป่าเต็งรัง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :