หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านห้วยหอย  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านห้วยหอย
ปีที่เริ่มโครงการ : 2560
ที่ตั้ง : ต.ห้วยม้า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
เนื้อที่ : 30 ไร่ 0 งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถาง และป่าแม่กำปอง จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบ อยู่ห่างจากชุมชนไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 500 เมตร มีทางสาธารณะเข้าถึงป่าชุมชนได้สะดวก
หมู่บ้าน : ห้วยม้า (หมู่ 2), ห้วยม้า (หมู่ 3), ห้วยม้า (หมู่ 7), ห้วยม้า (หมู่ 11), ห้วยม้า (หมู่ 14), ห้วยหอย (หมู่ 07)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/18993 ลว 15 พ.ย.59
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง ที่เริ่มฟื้นตัวตามธรรมชาติ พันธุ์ไม้เด่นที่พบได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง เสี้ยวป่า มะขามป้อม แสลงใจ เปล้าใหญ่ ปรง เล็บเหยี่ยว
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชนบ้านห้วยหอย หมู่ที่ 7 ระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนร่วมกับคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านห้วยหอย เห็นว่าพื้นที่ป่าดังกล่าวเริ่มฟื้นตัวตามธรรมชาติ ซึ่งทางชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าแห่งนี้ในการเก็บหาของป่าตามฤดูกาลเพื่อเลี้ยงชีพ จึงเห็นควรให้ดำเนินการต่ออายุโครงการป่าชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2546ปีที่สิ้นสุด : 2551
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0705.2/5050 ลว 21 พ.ค. 46
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :