หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านกวางใต้  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านกวางใต้
ปีที่เริ่มโครงการ : 2560
ที่ตั้ง : ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่
เนื้อที่ : 250 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สาย จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูงที่มีการวางตัวไปทางทิศเหนือ–ใต้ มีอยู่หลายลูก มีความลาดเอียงลงไปทางทิศเหนือ ของพื้นที่ มีลำห้วยสาขาน้อยใหญ่เป็นแหล่งรองรับน้ำไหลลงสู่อ่างทางทิศตะวันตก อยู่ห่างจากชุมชนไปทางทิศตะวันออกระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร
หมู่บ้าน : กวางใต้ (หมู่ 02)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/8397 ลว 9 พ.ค. 60
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    บริเวณด้านบนยอดเขาเป็นป่าเต็งรัง ส่วนบริเวณพื้นที่ที่ต่ำลงมาจะเป็นป่าเบญจพรรณ โดยแยกตามลักษณะพื้นที่บริเวณสันเขาเป็นป่าเต็งรัง พื้นที่บริเวณไหล่เขาและริมห้วย เป็นป่าเบญจพรรณ มีพันธุ์ไม้เด่นได้แก่ เต็ง รัง ประดู่ ยมหิน สักแดง กระพี้จั่นไผ่ซาง ไผ่บง มะค่าโมง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชนบ้านกวางใต้หมู่ที่ 2 ระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนร่วมกับคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านกวางใต้ เห็นว่าพื้นที่ป่า ยังมีความสมบูรณ์อยู่ซึ่งทางชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าผืนนี้ในการเก็บหาของป่าตามฤดูกาลเพื่อเลี้ยงชีพ พื้นที่ดังกล่าวไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดได้ยึดถือหรือครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินแต่อย่างใด จึงเห็นควรให้ดำเนินการต่ออายุโครงการป่าชุมชนและขยายพื้นที่ป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/25660
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ ผสมป่าเต็งรัง มีพันธุ์ไม้ในพื้นที่ได้แก่ สัก ประดู่ ยอป่า ชงโค มะขามป้อม เต็ง รัง มะกอกป่า ไผ่ชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่า ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการ พบว่า พื้นที่ดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ดี เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เป็นแหล่งไม้ใช้สอย แหล่งอาหารตามธรรมชาติ ทางชุมชนได้ช่วยกันดูแลรักษามาเป็นเวลานานแล้ว และมีกฏระเบียบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชนอย่างยั่งยืน เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2546ปีที่สิ้นสุด : 2551
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/24508 ลว 23 ธ.ค. 45
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :