หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านกุญชรนิมิต  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านกุญชรนิมิต
ปีที่เริ่มโครงการ : 2560
ที่ตั้ง : ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่
เนื้อที่ : 320 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สาย จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูงที่มีการวางตัวไปทางทิศตะวันออก – ตก มีอยู่หลายลูก มีความลาดเอียงลงไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของพื้นที่ มีลำห้วยสาขาน้อย – ใหญ่ เป็นแหล่งรองรับน้ำไหลลงสู่ทางทิศตะวันตกของพื้นที่ อยู่ห่างจากชุมชนไปทางทิศตะวันออกระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร
หมู่บ้าน : กุญชรนิมิตร (หมู่ 05)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/8397 ลว 9 พ.ค. 60
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    บริเวณด้านบนยอดเขา เป็นป่าเต็งรังส่วนบริเวณพื้นที่ที่ต่ำลงมาจะเป็นป่าเบญจพรรณโดยแยกตามลักษณะพื้นที่บริเวณสันเขาเป็นป่าเต็งรังพื้นที่บริเวณไหล่เขาและริมห้วยเป็นป่าเบญจพรรณมีพันธุ์ไม้เด่นได้แก่ เต็ง รัง ประดู่ ยมหิน สักแดง กระพี้จั่นไผ่ซาง ไผ่บง มะค่าโมง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชนบ้านกุญชรนิมิต ระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนร่วมกับคณะกรรมการป่าชุมชนเห็นว่าพื้นที่ป่า ยังมีความสมบูรณ์อยู่ซึ่งทางชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าผืนนี้ในการเก็บหาของป่าตามฤดูกาลเพื่อเลี้ยงชีพ พื้นที่ดังกล่าวไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดได้ยึดถือหรือครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินแต่อย่างใด จึงเห็นควรให้ดำเนินการต่ออายุโครงการป่าชุมชนและขยายพื้นที่ป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/25660
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าเต็งรัง มีพันธุ์ไม้ที่ข้ึนในพื้นที่ ได้แก่ สัก ประดู่ ยอป่า ชงโค ไผ่ชนิดต่างๆ เต็ง รัง มะกอกป่า
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่า ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการ พบว่า พื้นที่ดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ดี จากการอนุรักษ์ของชาวบ้านในชุมชนซึ่งจิตสำนึกในการอนุรักษ์ แหล่งต้นน้ำลำธาร แหล่งไม้ใช้สอย แหล่งอาหารตามธรรมชาติ แหล่งพืชสมุนไพรและมีกฏระเบียบในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชนอย่างยั่งยืน เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2546ปีที่สิ้นสุด : 2551
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/24508 ลว 23 ธ.ค. 45
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :