หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านปางเคาะ หมู่ที่ 11  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านปางเคาะ หมู่ที่ 11
ปีที่เริ่มโครงการ : 2560
ที่ตั้ง : ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่
เนื้อที่ : 1740 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ่อแก้ว ป่าแม่สูง และป่าแม่สิน จ.แพร่
สถาพทั่วไป : แปลงที่ ๑ เป็นเนินเขา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านมีความลาดเอียงลงมาทางทิศใต้ อยู่ห่างจากชุมชนระยะทางประมาณ 2กิโลเมตร มีถนนทางลูกรังผ่านตรงกลางของพื้นที่ พื้นที่ดังกล่าวจะมีหินผาอยู่กระจัดกระจายตามพื้นที่ แปลงที่ 2 เป็นภูเขาสูงหลายลูกที่มีการเรียงตัวไปตามลักษณะของพื้นที่ที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านที่ มีความลาดเอียงลงมาทางทิศเหนือและทางทิศตะวันออกมีทางเข้าถึงพื้นที่อยู่ห่างชุมชนประมาณ 3 กิโลเมตร
หมู่บ้าน : ปางเคาะ (หมู่ 11)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/10855 ลว 15 มิ.ย. 60
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    แปลงที่ 1 เป็นป่าเต็งรัง พื้นที่มีพรรณไม้ประเภทไม้เนื้อแข็งขึ้นกระจายตามพื้นที่เช่น ไม้เต็ง รัง แปลงที่ 2 พื้นที่บริเวณสันเขาเป็นป่าเต็งรัง ส่วนบริเวณด้านล่างลงมาและริมห้วยจะเป็นป่าเบญจพรรณมีพันธุ์ไม้เด่นได้แก่ ประดู่ ยมหิน สัก แดง กระพี้จั่น ไผ่ซาง ไผ่บง มะค่าโมง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปางเคาะหมู่ที่ 11 เห็นว่าพื้นที่ป่าแปลงที่ ๑-2 ป่ายังมีความสมบูรณ์อยู่ซึ่งทางชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าผืนนี้ในการเก็บหาของป่าตามฤดูกาลเพื่อเลี้ยงชีพ พื้นที่ดังกล่าวไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดได้ยึดถือหรือครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินแต่อย่างใด จึงเห็นควรให้ดำเนินการต่ออายุโครงการป่าชุมชนและขยายพื้นที่ป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/25660
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :