หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านปงป่าหวาย หมูที่ 5  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านปงป่าหวาย หมูที่ 5
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่
เนื้อที่ : 200 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แย้ และป่าแม่สาง จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูง หนึ่งลูกที่มีวางตัวไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมีความลาดเอียงไปทางทิศใต้และทิศตะวันออกและทิศตะวันตก มีลำห้วยเล็กผ่านทั้งสามด้านคือทางทิศเหนือใต้และทิศตะวันออก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่บ้าน อยู่ห่างจากชุมชนระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร มีถนนเข้าถึงพื้นที่
หมู่บ้าน : ปงป่าหวาย (หมู่ 05)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส. 1604.43/16643 ลว.12 ก.ย. 61
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    สภาพป่าเป็นป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ โดยแยกตามลักษณะพื้นที่บริเวณสันเขาเป็นป่าเต็งรัง พื้นที่บริเวณไหล่เขาและริมห้วยเป็นป่าเบญจพรรณมีพันธุ์ไม้เด่นได้แก่ เต็ง รัง ประดู่ ยมหิน สัก แดง กระพี้จั่น ไผ่ซาง ไผ่บง ไผ่ไร่ มะค่าโมง และยังมีไม้เถาวัลย์ พืชสมุนไพร
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชนบ้านต้นม่วง เห็นว่าสภาพพื้นที่ป่ายังมีความสมบูรณ์ซึ่งทางชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าผืนนี้ในการเก็บหาของป่าตามฤดูกาลเพื่อเลี้ยงชีพ พื้นที่ดังกล่าวไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดได้ยึดถือหรือครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินแต่อย่างใด จึงเห็นควรให้ดำเนินการต่ออายุโครงการป่าชุมชนและขยายพื้นที่ป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2552
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/901 ลว 2 ก.พ. 47
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :