หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านวังมอญ หมูที่ 4  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านวังมอญ หมูที่ 4
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.วังหงษ์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
เนื้อที่ : 391 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยเบี้ยและป่าห้วยบ่อทอง จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นเนินเขาและภูเขาหลายลูก ลาดเอียงมาทางทิศใต้และทิศตะวันออก มีลำห้วยสาขาไหลผ่านทางทิศตะวันตก อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน ห่างจากชุมชนประมาณ 6 กิโลเมตร
หมู่บ้าน : วังมอญ (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 2243/62 ลว 26 มิ.ย.62
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2562
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/2119 ลว 17 ก.พ. 57
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    ป่า เป็นป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง สภาพดินเป็นดินทราย กรวด ลูกรัง ชนิดพันธุ์ไม้ ที่พบได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง พะยอม ติ้ว มะค่าแต้ ประดู่ แดง สมอไทย ตะแบก แสลงใจ ไผ่บง ไผ่ไร่ ไม้พื้นล่างที่พบได้แก่ มะพร้าวเต่า ปุ่มแป้ง หญ้าชนิดอื่น ๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพพื้นที่ป่าชุมชนบ้านวังหงส์ ม.4 . เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าว สภาพป่ามีความอุดม สมบูรณ์ดีขึ้น ทางชุมชนได้ช่วยกันดูแลรักษาป่าชุมชน ไม่มีการบุกรุกแผ้วถางป่า และการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าแต่อย่างใด อีกทั้งพื้นที่ไม่อยู่ในเขตอนุรักษ์ เขตอุทยานแห่งชาติ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในการดูแลรักษาของภาครัฐ เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชนต่อเนื่องต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2552
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/2895 ลว 24 มี.ค. 47
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุวัฒน์ กัลยาภานันท์
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อยู่ในเกณฑ์การพิจารณา เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :