หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านแม่ยางร้อง หมู่ที่ 1  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านแม่ยางร้อง หมู่ที่ 1
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
เนื้อที่ : 742 ไร่ 0 งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยาง จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาที่ไม่ค่อยมีความสูงมากนัก
หมู่บ้าน : แม่ยางร้อง (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 2244/62 ลว 26 มิ.ย.62
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/25660
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ สัก ประดู่ มะค่าโมง แดง ชิงชัน ตะแบก ไผ่ไร่ ไผ่ซาง ไผ่บง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    คณะผู้ตรวจสอบสภาพป่าได้ทำการตรวจสอบสภาพป่าร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน สภาพพื้นที่มีสภาพป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์จากการดูแล รักษา ของราษฎรในชุมชน พื้นที่ไม่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พื้นที่อื่นใดของรัฐ และไม่มีผู้หน่ึงผู้ใดได้มาตามประมวลกฏหมายที่ดินแต่อย่างใด เพื่อให้การจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และราษฎรในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ภายใต้หลักการของความยั่งยืน จึงเห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2552
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/11067 ลว 26 พ.ย. 46
ผู้ตรวจสอบ : นายกิตติพร ทัฬหวนัสกุล
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณที่สมบูรณ์
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่ดังกล่าวชุมชนได้ช่วยกันดูแลรักษาป่าเป็นอย่างดี เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :