หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านร้องเข็ม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านร้องเข็ม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่
เนื้อที่ : 398 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำมี จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบสลับเนินเขา พื้นที่ป่าชุมชนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน
หมู่บ้าน : ร้องเข็ม (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 2244/62 ลว 26 มิ.ย.62
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/18073 ลงวันที่ 7 กันยายน 2554
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง มีพันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ เต็ง รัง มะขามป้อม พลวง เหียง ผักหวานป่า พืชสมุนไพร ได้แก่ อ็อสะพายควาย กำลังเสือโคร่ง ข่า ขิง เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่าชุมชน เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าว สภาพป่ามีความสมบูรณ์ ราษฎรได้ดูแล ควบคุม รักษา สามารถพึ่งพิงป่าชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชน องค์กรเอกชน และหน่วยงานของรัฐ อีกทั้งให้การดำเนินการเป็นการต่อเนื่องจากที่เคยดำเนินการมาก่อน เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชนและดำเนินการในขั้นตอนต่ไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2552
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/11067 ลว 26 พ.ย. 46
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :