หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านเหล่าป่าม่วง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านเหล่าป่าม่วง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่
เนื้อที่ : 370 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป :
หมู่บ้าน : เหล่าป่าม่วง (หมู่ 5), เหล่าป่าม่วง (หมู่ 05)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/14800 ลว 23 ก.ย.59
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็ง รัง มีลักษณะเป็นป่าโปร่ง พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ พะยอม ไผ่ไร่ สัก แดง เสี่ยวป้า ยมหิน กระพี้จั่น เหียง ประดู่ มะเเดื่อ ปรง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชนบ้านเหล่าป่าม่วง หมู่ที่ 5 ระหว่างเจ้ากน้าที่ป่าชุมชนร่วมกับคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านเหล่าป่าม่วง เห็นว่าพื้นที่ป่าดังกล่าว มีความสมบูรณ์ดีข้ึน ทางชุมชนได้ช่วยกันดูแลรักษาป่าชุมชน ไม่มีการบุกรุกแผ่วถางป่า จึงเห็นควรให้ดำเนินการต่ออายุโครงการป่าชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2552
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/9070 ลว 21 ก.ย. 47
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :