หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านม่วงคำ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านม่วงคำ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2560
ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
เนื้อที่ : 1820 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สรอย จ.แพร่, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูง เนินเขามีการเรียงตัวจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือของพื้นที่ป่าชุมชน มีความลาดเอียงของพื้นที่ลงมาสู่ด้านล่างไปในทิศเหนือ มีห้วยแม่ขมิง และห้วยแม่ปอยแง่ซ้าย เป็นลำห้วยรองรับน้ำ พื้นที่ป่าชุมชนห่างจากหมู่บ้าน ๕๐๐ เมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ของหมู่บ้าน มีถนนทางการเกษตรเข้าถึงพื้นที่ป่าชุมชน
หมู่บ้าน : ม่วงคำ (หมู่ 01)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/8397 ลว 9 พ.ค. 60
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีพันธุ์ไม้หลายชนิดขึ้นคละเคล้ากัน มีพันธุ์ไม้เด่นที่พบ ไม้สัก ประดู่ แดง มะค่าโมง ไผ่ซาง ไผ่ไร่ ลักษณะทางนิเวศวิทยาในพื้นที่ป่าชุมชน ป่าชุมชนแห่งนี้มีการฟื้นตัวตามธรรมชาติหลังจากที่เดิมทีเป็นพื้นที่ทำกินของราษฎร เห็นได้จากมีการมีพันธุ์ไม้เริ่มขึ้นในพื้นที่ มีความหนาแน่นของพันธุ์ไม้ มีระบบห่วงโซ่อาหารในลักษณะเกื้อกูลกันที่อย่างสมดุล
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพพื้นที่ ป่าชุมชนบ้านม่วงคำ หมู่ที่ ๑ ที่ขอต่ออายุโครงการป่าชุมชน ชุมชนได้ดูแลรักษา ฟื้นฟู และอนุรักษ์พื้นที่ป่าชุมชนมาโดยตลอด เพื่อให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ เกิดประโยชน์กับชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม และเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เห็นควรต่ออายุโครงการป่าชุมชนและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 2552
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2552
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/9070 ลว 21 ก.ย. 47
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :