หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าหมู่บ้านบ้านแม่ทราย  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าหมู่บ้านบ้านแม่ทราย
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
เนื้อที่ : 4595 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำมี จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นทิวเขาที่ทอดยาวไปตามสองฝั่งลำน้ำแม่ถอน บางส่วนเป็นหุบเขา และที่ราบลุ่มตามเชิงเขาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน มีความลาดเทไปทางทิศใต้ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๔๖๐ เมตร จากระดับหมู่บ้านประมาณ ๒๐๐ เมตร มีลำห้วยแม่ถอนลำห้วยสาขาของลำน้ำแม่คำมี เป็นแหล่งรองรับน้ำลงสู่อ่างแม่ถอน อยู่ห่างจากชุมชนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ ๓ กิโลเมตร
หมู่บ้าน : แม่ทราย (หมู่ 01)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/16000 ลว 4 กย 61
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณโดยแยกตามลักษณะพื้นที่ดังนี้บริเวณสันเขาเป็นป่าเต็งรังบริเวณไหล่เขาและริมห้วยเป็นป่าเบญจพรรณมีพันธุ์ไม้เด่นได้แก่ ไม้ เต็ง รัง ประดู่ แดง สัก กระพี้จั่น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชนบ้านแม่ทราย หมู่ที่ ๑ เห็นว่าพื้นที่ป่าดังกล่าว ยังมีความสมบูรณ์อยู่ ซึ่งทางชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าผืนนี้ในการเก็บหาของป่าตามฤดูกาลเพื่อเลี้ยงชีพ พื้นที่ป่าดังกล่าวไม่อยู่ในฟื้นที่ป่าเตรียมการเพื่อประกาศเป็นป่าอนุรักษ์และไม่มี ผู้หนึ่งผู้ใดยึดถือหรือครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินแต่อย่างใด คณะผู้ตรวจสอบจึงได้ลงความเห็น ให้ดำเนินการต่ออายุโครงการป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2549ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/170 ลว 9 ม.ค.49
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :