หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านบ่อแก้ว  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านบ่อแก้ว
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่
เนื้อที่ : 400 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : แปลงที่ ๑ เป็นภูเขาสูง มียอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ๒๓๕ เมตร อยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ระยะทางห่างจากหมู่บ้านประมาณ ๓ กิโลเมตร แปลงที่ ๒ เป็นเทือกเขาทอดตัวยาวไปทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน มียอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ๒๕๕ เมตร ระยะทางห่างจากหมู่บ้าน ๓ กิโลเมตร
หมู่บ้าน : บ่อ (หมู่ 02)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ,ทส 1604.43/8139 ลว 9 พ.ค. 61
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    แปลงที่ ๑ และแปลงที่ 2 เป็นป่าเบญจพรรณ มีพันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ สัก แดง มะค่าโมง ส้าน ตะแบก ผาเสี้ยน กระบก มะกอกป่า และไผ่ชนิดต่างได้แก่ ไผ่ซาง ไผ่บง ไผ่ไร่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชนบ้านบ่อ หมู่ที่ ๒ สภาพป่ามีความสมบูรณ์ ซึ่งทางชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าผืนนี้ในการเก็บหาของป่าตามฤดูกาลเพื่อเลี้ยงชีพ พื้นที่ดังกล่าวไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดได้ยึดถือหรือครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินแต่อย่างใด จึงเห็นควรให้ดำเนินการต่ออายุโครงการป่าชุมชนและขยายพื้นที่ป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/19481 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีลักษณะเป็นป่าผลัดใบ เป็นป่าโปร่ง มีพันธุ์ไม้ขึ้นกระจายตามสภาพพื้นที่ ดินเป็นดินร่วนปนทราย ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ สัก ประดู่ แดง มะค่าโมง ตะแบก เสลา และไผ่ชนิดต่างๆ เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพพื้นที่ป่า เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติและเป็นแหล่งไม้ใช้สอย ทางชุมชนได้ช่วยกันดูแลรักษาป่ามานานแล้ว เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2549ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/170 ลว 9 ม.ค.49
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :