หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านห้วยกาน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านห้วยกาน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
เนื้อที่ : 366 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยมตะวันตก จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบเชิงเขา พื้นที่แห้งแล้ง ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย หรือกรวด ลูกรัง พื้นที่ส่วนใหญ่ลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก ตามเชิงเขามีลำห้วยหลายสายไหลผ่าน อยู่ห่างจากชุมชนไม่มากนัก
หมู่บ้าน : ห้วยกาน (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 3393/62 ลว 30 ก.ย.62
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2562
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.4/5758 ลว 29 เม.ย. 57
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง ลักษณะทั่วไปเป็นป่าโปร่ง ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบ เช่น ปรง หญ้าเพ็ก ตามเนินเขาหรือที่ราบเป็นดินทราย ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบในป่าเต็งรัง ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง พะยอม ติ้ว มะค่า ประดู่ แดง สมอไทย ตะแบก แสลงใจ เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสภาพพื้นที่ป่าชุมชนบ้านห้วยกาน ม.8 . เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าว เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร แหล่งไม้ใช้สอยและเป็นแหล่งอาหารจากป่าตามธรรมชาติ ทางชุมชนได้ช่วยกันดูแลรักษาป่ามานานแล้ว เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชนต่อเนื่องต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2549ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/170 ลว 9 ม.ค.49
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :