หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองปลา แปลง 1-3  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองปลา แปลง 1-3
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 41 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ลาดเชิงเขา ติดภูเขาหินปูนสูงชัน ชื่อเขาเขียว มีบริเวณที่เป็นหุบเขา พื้นที่บางส่วนมีหินโผล่ เป็นหินขนาดใหญ่ ลักษณะดินเป็นดินร่วนดินขุยไผ่
หมู่บ้าน : หนองปลา (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/9041 ลว 12 พ.ค. 54
ผู้ตรวจสอบ : นายประทีป เอกฉันท์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ ไม่มีไม้ขนาดใหญ่ มีไม้ขนาดเล็ก เช่น ไม้ไผ่ ประดู่ แดง ตะแบก ตะคร้อ สัตว์ป่าที่เคยพบ ได้แก่ กระรอก กระแต แ้ย้ บางฤดูจะพบนกเป็ดน้ำที่อพยพมาอาศัยอยู่ในป่า
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรสนับสนุนจัดทำโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ :
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :