หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านธงหงส์  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านธงหงส์
ปีที่เริ่มโครงการ : 2549
ที่ตั้ง : ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
เนื้อที่ : 25 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากะเฉด ป่าเพ และป่าแกลง จ.ระยอง
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบเนินเขา
หมู่บ้าน : ธงหงส์ (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2549ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/9528 ลว 26 ก.ค.49
ผู้ตรวจสอบ : นายเทียนชัย ตรีชิต, นายอนุชาติ ภิญโญ,
สภาพป่า :
    มีต้นไม้พอประมาณ สมควรอนุรักษ์ไว้เป็นป่าชุมชนของหมู่บ้าน
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ฯ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :