หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนเขาล้าน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนเขาล้าน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
เนื้อที่ : 437 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป :
หมู่บ้าน : เขาล้าน (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส1605.33/6912
ผู้ตรวจสอบ : น.ส. กุลธิดา คำใจ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีต้นไม้ปกคลุมค่อนข้างหนาแน่น พันธุ์ไม้ที่พบเป็นจำนวนมากได้แก่ ไผ่รวก พยอม มะค่าแต้ แดง โมกมัน สะเดา ขี้เหล็ก ยอป่า ผักหวานป่า ฯลฯ และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าชนิดต่างๆ เช่นกระรอก กระแต งู ผึ้ง แย้ นก ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่ามีศักยภาพเหมาะสมในการจัดทำโครงการป่าชุมชน เพื่อประโยชน์ของชุมชน เห็นควรให้ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการป่าชุมชน ตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 2 พค.43
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :