หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองศาลเจ้า  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองศาลเจ้า
ปีที่เริ่มโครงการ : 2545
ที่ตั้ง : ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
เนื้อที่ : 575 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูง ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : หนองศาลเจ้า (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/6908
ผู้ตรวจสอบ : น.ส. กุลธิดา คำใจ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมค่อนข้างหนาแน่น พันธุ์ไม้เด่นที่พบได้แก่ ไผ่รวก ประดู่ แดง มะค่าแต้ สะเดา ขี้เหล็ก งิ้ว เปล้า แจง่ ชิงชัน ยอป่า มะขามป้อม เสี้ยว มะกอก มะกลัก กระพี้จั่น กระพี้เขาควาย โมกมัน เพกา ติ้ว ตะโก คูน ผักหวานป่า และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดต่างๆเช่น ชะมด อีเห็น กระรอก กระแต งู แย้ และนกชนิดต่างๆ เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่ามีศักยภาพเหมาะสมในการจัดทำโครงการป่าชุมชน เพื่อประโยชน์ของชุมชน เห็นควรให้ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการป่าชุมชน ตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :