หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านโคกแจง(แปลง1-2)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านโคกแจง(แปลง1-2)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2546
ที่ตั้ง : ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
เนื้อที่ : 500 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูง ลักษณะดินเป็นดินลูกรัง มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมค่อนข้างหนาแน่น ทั้งแปลงที่1และแปลงที่2
หมู่บ้าน : โคกแจง (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2546ปีที่สิ้นสุด : 2551
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 0705.2/7674 ลว. 8 สค. 46
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส1605.33/6912
ผู้ตรวจสอบ : น.ส. กุลธิดา คำใจ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมค่อนข้างหนาแน่น ไม้มีค่าขึ้นกระจายอยู่ทั่วไป พันธุ์ไม้เด่นที่พบ ได้แก่ ไผ่รวก เพกา ชงโค งิ้ว แดง มะขาม มะขามป้อม ประดู่ มะค่า สะเดา ขี้เหล็ก ยอป่า สะแก มะกอก มะกลัก ผักหวานป่า ฯลฯ และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดต่างๆ เช่น กระรอก กระแต งู แย้ นก ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่ามีศักยภาพเหมาะสมในการจัดทำโครงการป่าชุมชน เพื่อประโยชน์ของชุมชนเห็นควรให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการป่าชุมชน ตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :