หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านวังสิงห์  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านวังสิงห์
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 1638 ไร่ 1 งาน 94 ตารางวา
ประเภทป่า : อื่น ๆ
สถาพทั่วไป :
หมู่บ้าน : วังสิงห์ (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/17210
ผู้ตรวจสอบ : นายประทีป เอกฉันท์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีไม้รวก ไม้แดง ไม้ประดู่ มะค่าแต้ เต็ง รัง มะค่าโมง เก็ดแดง กระพี้ควาย มะเกลือ ตะแบก ตะโก มะกอก ตะคร้ำ อ้อยช้าง สัตว์ป่าที่พบเห็น เช่น เก้ง หมูป่า ช้าง หมี กระรอก กระแต งู ไก่ป่า นกชนิดต่าง ๆ ผึ้ง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรอนุมัติโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 24 พค.43
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :