หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนตำบลสำโรงพลัน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนตำบลสำโรงพลัน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2547
ที่ตั้ง : ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
เนื้อที่ : 158 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป :
หมู่บ้าน : กันทก (หมู่ 16), ชำแระ (หมู่ 4), ตาจวน (หมู่ 10), ตาติ่ง (หมู่ 6), ตาตุม (หมู่ 17), ตาโมกข์ (หมู่ 14), ไทร (หมู่ 8), โป่ง (หมู่ 2), ไม้แก่น (หมู่ 12), สะเดาน้อย (หมู่ 3), สังกัน (หมู่ 9), สำโรงธรรม (หมู่ 13), หัวช้าง (หมู่ 5), ฮ่องสามัคคี (หมู่ 11)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2552
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ด่วนที่สุด ที่ ทส 1605.2/720 ลว 26 ม.ค. 47
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :