หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านจังโหลน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านจังโหลน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
เนื้อที่ : 185 ไร่ 2 งาน 72 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : ที่ภูเขาหิน
หมู่บ้าน : จังหวัดโหลน (หมู่ 11)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส1626.31/2580 ลว 4 ต.ค.62
ผู้ตรวจสอบ : นางกมลมาส รัตนมณี
สภาพป่า :
    มีพันธุ์ไม้ขึ้นปกคลุมทั่วไปหลายชนิด ส่วนมากจะเป็นไม้พุ่มเตี้ยกระจัดกระจายอยู่ทั่วแปลงบนเขาหินปูน
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ป่าอุดมสมบูรณ์ ราษฎรในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์พื้นที่เป็นอย่างดี จึงเห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชนเป็นการต่อเนื่องต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 21 มีค.44
ผู้ตรวจสอบ : นายธวัช ทองฉิม
สภาพป่า :
    ถูกบุกรุกทำลายเป็นบางส่วน
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชนในเขตป่าตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :