หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านปากจ่า  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านปากจ่า
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา
เนื้อที่ : 1008 ไร่ 0 งาน 32 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งบางนกออก จ.สงขลา
สถาพทั่วไป : ที่ราบลุม
หมู่บ้าน : ปากจ่า (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กปม.3215/2560 ลว 28 พ.ย. 60
ผู้ตรวจสอบ : นางกมลมาส รัตนมณี
สภาพป่า :
    ป่าเสม็ด
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนมีความพร้อมในการอนุรักษ์สภาพป่าสมบูรณ์
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/11287
ผู้ตรวจสอบ : นางกมลมาส รัตนมณี
สภาพป่า :
    ป่าพรุเสม็ดขาว
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่จัดทำโครงการยังคงมีสภาพป่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์อันเนื่องมาจากได้รับการดูแลมาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของการจัดการป่าชุมชน ประกอบกับพบการบุกรุกพื้นที่ป่าโดยรอบ จึงเห็นส่งเสริมให้ชุมชนดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2552
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/830 ลว 29 ม.ค. 47
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :