หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านตันหยงมุหลง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านตันหยงมุหลง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
เนื้อที่ : 60 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : ที่ราบ เป็นแหล่งน้ำซับมีธารน้ำไหลผ่านในพื้นทีี
หมู่บ้าน : ตันหยงมุหลง (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/2181 ลว 2 กุมภพันธ์ 2561
ผู้ตรวจสอบ : นางกมลมาส รัตนมณี
สภาพป่า :
    เป็นป่าพรุ สภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ มีต้นไม้ขนาดใหญ่ปกคลุมอย่างหนาแน่น มีใบไม้ทับถมอยู่บนพื้นป่าหนาแน่น มีความชื้นสูง เป็นป่าที่มีสภาพทางนิเวศวิทยา ที่มีความเฉพาะตัว
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควนให้ต่ออายุโครงการป่าชุมชน เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2552
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/830 ลว 29 ม.ค. 47
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :