หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านท้ายเกาะ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านท้ายเกาะ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2545
ที่ตั้ง : ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
เนื้อที่ : 15 ไร่ 0 งาน 46 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบล่ม ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนเหนียว ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ทำนา ทำสวน รับจ้างทั่วไป
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2556ปีที่สิ้นสุด : 2560
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส.1605.43/5217 ลว 28 มี.ค. 2556
ผู้ตรวจสอบ : นายดำเนิน เดชสอน
สภาพป่า :
    ป็นป่าชุมชนแบบพัฒนา มีพันธ์ไม้หลายชนิดบริเวณพื้นที่ล้อมรอบแหล่งน้ำ เช่น ขี้เหล็ก สะเดา มะขามเทศ ก้ามปู กระถินเทพา มะขาม ประดู่ มะขามป้อม คูน ยูคาลิปตัส ฯลฯ ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่่า
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรจัดตั้งป่าชุมชนต่อเนื่อง
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/3337 ลว 7 ก.พ. 45
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :