หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านโพทะเล  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านโพทะเล
ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
เนื้อที่ : 28 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบลุ่ม อ่างเก็บน้ำ
หมู่บ้าน : โพทะเล (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส1604.2/10526
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยนาจ ภู่เพชร
สภาพป่า :
    ป่าชุมชนแบบพัฒนา มีพันธ์ุไม้หลายชนิดล้อมรอบแหล่งเก็บนัำ เช่น สะเดา ขี้เหล็ก ชมพูพันธุ์ทิพย์ โพธิ์ คูณ มะขาม มะขามเทศ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2548ปีที่สิ้นสุด : 2553
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/10526 ลว 8 ก.ย. 48
ผู้ตรวจสอบ : นายสถาพร วงศ์คำชัย
สภาพป่า :
    เป็นป่าชุมชนแบบพัฒนา มีพันธุ์ไม้หลายชนิดรอบอ่างเก็บน้ำ เช่น สะเดา ขี้เหล็ก มะขาม มะขามเทศ มะค่าโมง ประดู่ หว้า จามจุรี ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรจัดทำเป็นป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :