หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชนบ้านวังคัน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชนบ้านวังคัน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 230 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาวางตัวแนวทิศเหนือ - ใต้ ด้านทิศใต้แนวเขาจะขวางตัว ในแนวทิศตะวันออก - ตก ลาด ส่วนใหญ่จึงเอียงไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก บริเวณเชิงเขาเป็นถนนลูกรัง ล้อมรอบพื้นที่ รอบเขาด้านนอกเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชน ดินเป็นดินร่วน บริเวณเชิงเขาดินด้านล่างจะเป็นลูกรัง
หมู่บ้าน : วังคัน (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/6917
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวปนาฬี มังกรศักดิ์สิทธิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีไม้ขนาดใหญ่น้อย ส่วนใหญ่เป็นไม้พื้นล่าง พันธ์ูไม้ที่พบ คือ ประดู่ แดง มะค่าโมง เสลา ไผ่ สัตว์ป่าที่พบ ได้แก่ ไก่ป่า นกนานาชนิด กระรอก กระแต
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เป็นพื้นที่แหล่งนำ้ใช้สอยของคนในชุมชนและแหล่งอาหารป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :