หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชนเขาพุชี  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชนเขาพุชี
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 4000 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาหลายลูกติดต่อกันเป็นเทือกยาว วางตัวในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ - ตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกลาดส่วนใหญ่จขึงลาดเทไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณพื้นที่รอบเทือกเขาเป็นพื้นที่ลอดเคลื่อนไม่สมำ่เสมอ มีการทำไร่และสวนไม้ผล บริเวณบนเขามีร่องนำ้ กระจายอยู่ทั่วไป เป็นแหล่งต้นนำ้ลำธารรอบเทือกเขา ดินบนเขาเป็นดินร่วนมีหินปะปราย บริวณเชิงเขาด้านล่างของดินเป็นดินลูกรัง
หมู่บ้าน : บุ่งยาง (หมู่ 6), หนองยายเงิน (หมู่ 2), ทุ่งกว้าง (หมู่ 5), เขาโล้น (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 22 พย. 43
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวปราฬี มังกรศักดิ์สิทธิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ โดยเฉพาะเชิงเขาและไหล่เขา บนเขามีป่าเต็งรังผสมอยู่ มีไม้ไผ่ขึ้นอยู่ทั่วไป บริเวณเชิงเขาและไหล่เขา สภาพพื้นที่ค่อนข้างสมบูรณ์ แต่ไม่มีไม้ขนาดใหญ่ให้พบเห็น ไม้พื้นล่างขึ้นหนาแน่น ชนิดพันธ์ุไม้ที่พบ ประดู่ มะค่าโมง เสลา ไผ่ชนิดต่างๆ พฤกษ์ เกร็ดดำ มะเกลือ เหว้า โมกมัน เปล้าหลวง รถฟ้า ตีนนก แดง เต็ง รัง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เป็นพื้นที่เหมาะสมจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :