หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชนเขานางงาม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชนเขานางงาม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 139 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยขมิ้น ป่าพุน้ำร้อน และป่าหนองหญ้าไทร จ.สุพรรณบุรี
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขา พื้นที่มีความลาดชัน ลักษณะดินเป็นดินปนหินลูกรัง รอบภูเขาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ยกเว้นด้านทิศใต้ติดเขตวัดเขานางงาม
หมู่บ้าน : เขานางงาม (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/3944 ลว 10 มีนาคม 2559
ผู้ตรวจสอบ : นายประเสริฐ ม่วงอยู่
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ บนเขามีไม้ขนาดใหญ่ค่อนข้างน้อย พันธุ์ไม้ได้แก่ สะเดา ประดู่ มะค่าโมง โมกมัน ปีบ เปล้า ไผ่รวก ไผ่ป่า สัตว์ป่าที่พบ ลิง นกชนิดต่างๆ กระแต กระรอก ไก่ป่า
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :