หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชนเขาปรง เทิดพระเกียรติฯ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชนเขาปรง เทิดพระเกียรติฯ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 216 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาประมาณร้อยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมด ภูเขาวางตัวในแนวทิศเหนือ - ใต้ ด้านลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกและตะวันตก ตัวภูเขาอยู่ทางทิศตะวันตกของพื้นที่ พื้นที่ราบอยู่บริเวณทิศตะวันออกและมีเนินเล็กน้อยด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพื้นที่ ดินบนภูเขาเป็นดินทราย และมีหินปะปนอยู่มาก ดินบนที่ราบคล้ายดินทรายแต่พื้นที่ล่างแข็งแน่นเป็นดาน พื้นที่าส่วนใหญ่เป็นหิน
หมู่บ้าน : พรสวรรค์ (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 22 พย. 43
ผู้ตรวจสอบ : นายประเสริฐ ม่วงอยู่
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรังโดยเฉพาะบนภูเขา ส่วนบริเวณเชิงเขาด้านล่างมีสภาพเป็นป่าเบญจพรรณและมีไผ่ชนิดต่างๆขึ้นอยู่แต่ไม่มาก บนภูเขามีต้นปรงกระจัดกระจายอยู่ทั่ว ชนิดพันธ์ุไม้ได้แก ชงโคป่า เสี้ยวป่า ตะครำ้ อินทนิลบก ยอป่า มะขามป้อม มะค่าโมง แดง พฤกษ์ สมอไทย
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เป็นพื้นที่เหมาะสมในการจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :