หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านทุ่งใหญ่  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านทุ่งใหญ่
ปีที่เริ่มโครงการ : 2547
ที่ตั้ง : ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 2593 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาลูกเล็กๆขึ้นติดต่อกันหลายลูก พื้นที่ส่วนใหญ่ลาดชัน ดินในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินปนหินลูกรัง รอบพื้นที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ในพื้นที่มีถ้ำหินย้อยที่สวยงาม
หมู่บ้าน : ทุ่งใหญ่ (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2552
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/6368 ลว 7 ก.ค. 47
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวปนาฬี มังกรศักดิ์สิทธิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ บนเขามีไม้ขนาดใหญ่ค่อนข้างน้อย พันธุ์ไม้ที่พบ คือ ประดู่ เสลา ไผ่รวก ไผ่ป่า สัตว์ป่าที่พบ ได้แก่ ไก่ป่า นกนานาชนิด กระรอก กระแต แย้ กิ้งกา ผึ้ง พืชอาหารป่าเช่น เห็ดชนิดต่างๆ น้ำผึ้ง หน่อไม้ ผักหวานป่า
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เป็นพื้นที่เหมาะสมในการจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :