หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนเขาใหญ่  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนเขาใหญ่
ปีที่เริ่มโครงการ : 2547
ที่ตั้ง : ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 1769 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาขนาดใหญ่ พื้นที่มีความลาดชันมาก ดินเป็นดินทรายปนลูกรัง การปกคลุมของดินโดยพืชสดและซากพืช บางส่วนของพื้นที่มีการขุดบ่อนำ้สาธารณะ การพังทะลายของดินปานกลาง มีถนนรอบพื้นที่
หมู่บ้าน : เขาพระ (หมู่ 2), ท่าม่วง (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2552
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/10566 ลว 7 พ.ย. 46
ผู้ตรวจสอบ : นายธีรพล ศรีโมรา , นายประทีป เอกฉันท์
สภาพป่า :
    เป็นป่าธรรมชาติ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีการปลูกเสริมบ้างในบางส่วนของพื้นที่ การปกคลุมเรือนยอดปานกลาง พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ไผ่รวก สัก ประดู่ สุพรรณิการ์ คูณ จามจุรี โดยเฉพาะไผ่มีความเด่นคือ หน่อไผ่เมื่อนำมาประกอบอาหารมีรสหวาน ไผ่ไม่กลวง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :