หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านเขาเขียว  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านเขาเขียว
ปีที่เริ่มโครงการ : 2547
ที่ตั้ง : ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 266 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาขนาดเล็กตั้งอยู่โดด พื้นที่ส่วนใหญ่ลาดชันตามแนวเขา ดินเป็นยดินปนหินลูกรัง การปกคลุมดินโดยพืชสด แห้งและซากพืช รอบพื้นที่ เป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม
หมู่บ้าน : เขาเขียว (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/24186 ลว 30 ธ.ค.54
ผู้ตรวจสอบ : นายประเสริฐ ม่วงอยู่
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ สะเดา ประดู่ ไผ่ชนิดต่างๆ ตะโก มะกอก ติ้ว ปีป มะค่าโมง เปล้า ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เป็นพื้นที่เหมาะสมจัดทำโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2552
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/10566 ลว 7 พ.ย. 46
ผู้ตรวจสอบ : นายธีรพล ศรีโมรา , นายประทีป เอกฉันท์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณที่มีความอุดมสมบูรณ์ ต้นไม้ขึ้นหนาแน่น พันธุ์ไม้ที่พบ ประดู่ มะค่าแต้ ไผ่รวก สัตว์ป่าที่พบ ไก่ป่า นกชนิดต่างๆ พืชอาหารป่า น้ำผึ้ง ผักหวานป่า
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เป็นพื้นที่เหมาะสมสำหรับจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :