หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านแสงอรุณ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านแสงอรุณ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2549
ที่ตั้ง : ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 23 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : อื่น ๆ
สถาพทั่วไป : ภูเขา
หมู่บ้าน : แสงอรุณ (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/18796
ผู้ตรวจสอบ : นางพจนีย์ ไชยถาวร
สภาพป่า :
    ป่าสมบูรณ์ ปกคลุมด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด เช่น ไม้ไข่เขียว
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    คณะกรรมการป่าชุมชนและราษฎรในชุมชนได้ดำเนินการบริหารจัดการป่าในพื้นที่ป่าชุมชนตามแนวทางกรมป่าไม้ก่อให้เกิดการพัฒนาป่าไม้และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่จะช่วยกันดูแลรักษาป่าให้สมบูรณ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจึงเห็นควรอนุมัติโครงการต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2549ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/12160 ลว 13 ก.ย.49
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :