หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าขุมชนบ้านเขาวงพระจันทร์ (แปลงที่ 1-2)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าขุมชนบ้านเขาวงพระจันทร์ (แปลงที่ 1-2)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 137 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขามีความสูงจากระดับน้ำทะเล 180-184 เมตร ลักษณะดินเป็นดินร่วน
หมู่บ้าน : เขาวงพระจันทร์ (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 23 กพ.44
ผู้ตรวจสอบ : ฉัตรดาว สุจริตธรรม
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณมีไม้ขนาดใหญ่ถึงขนาดเล็ก ได้แก่ ประดู่ แดง แค มะเกลือ ตะคร้อ มะขามป้อม มะกอก กระบก มะขามป่า สัตว์ป่าที่เคยพบเห็น กระตาย กระรอก กระแต แย้
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    บางบริเวณยังคงมีสภาพป่า บางบริเวณเป็นป่าเสื่อมโทรม ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้าน มีความประสงฆ์ที่จะรักษาไว้เป็นป่าชุมชน จึงเห็นสมควรสนับสนุนให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :