หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองเหล็กตาช้าง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองเหล็กตาช้าง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2546
ที่ตั้ง : ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
เนื้อที่ : 350 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ มีความลาดชันน้อย ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : หนองเหล็กตาช้าง (หมู่ 16)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2546ปีที่สิ้นสุด : 2551
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0705.2/4840 ลว 13 พ.ค. 46
ผู้ตรวจสอบ : นายธีระยุทธ วงศ์ไพเสริฐ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง มีพันธุ์ไม้รุ่นสองขึ้นอยู่หนาแน่น พันธุ์ไม้ที่พบเป็นไม้เด่น ได้แก่ พลวง เหียง กราด และที่พบทั่วไป ได้แก่ ติ้ว ส้มป่อย มะขามป้อม สะเดา ไม้พื้นล่าง ได้แก่ เพ็ก สาบเสือ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่บริเวณดังกล่าวชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่เอาไว้เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันในชุมชน เห็นควรสนับสนุน เห็นควรสนับสนุนให้จัดทำโครงการป่าชุมชนตามที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :