หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านตระแสง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านตระแสง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2546
ที่ตั้ง : ต.ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
เนื้อที่ : 200 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : ตระแสง (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2546ปีที่สิ้นสุด : 2551
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0705.2/4840 ลว 13 พ.ค. 46
ผู้ตรวจสอบ : นายธีระยุทธ วงศ์ไพเสริฐ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง พันธ์ไม้ที่พบได้แก่ เหียง ติ้ว การด สะเดา ประดู่ เขล็ง และพลวง ไม้พื้นล่างที่พบได้แก่ เพ็ก เอนอ้า เล็บเหยี่ยว
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าว ชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่เอาไว้เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชน จึงเห็นสมควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :