หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านใหม่  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านใหม่
ปีที่เริ่มโครงการ : 2546
ที่ตั้ง : ต.ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
เนื้อที่ : 187 ไร่ 2 งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบมีความลาดชันน้อย โดยทิศตะวันตกติดริมแม่น้ำชี ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : ใหม่ (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2546ปีที่สิ้นสุด : 2551
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0705.2/4840 ลว 13 พ.ค. 46
ผู้ตรวจสอบ : นายธีระยุทธ วงศ์ไพเสริฐ
สภาพป่า :
    แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.บริเวณที่อยู่ติดแม่น้ำชี เป็นป่าทาม พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ มะดัน ตะแบกนา เสียว แฟบน้ำ 2.บริเวณที่อยู่ถัดขึ้นมาเป็นป่าเต็งรัง มีไม้พลวงเป็นไม้เด่นขึ้นอยู่หนาแน่น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันและช่วยกันดูแลรักษาเอาไว้ จึงเห็นสมควรสนับสนุนให้จัดตั้งโครงการป่าชุมชน เพื่อชุมชนได้มีการจัดตั้งกลุ่มหรือตั้งองค์กรในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยื่นต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :