หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านบัวเสียว  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านบัวเสียว
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
เนื้อที่ : 68 ไร่ 3 งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ โดยอาณาเขตติดลำห้วย ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : บัวเสียว (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/7357 ลว 22 พ.ค.50
ผู้ตรวจสอบ : นายชาญวิทย์ สิริการ
สภาพป่า :
    เป็นป่าที่ติดกับลำห้วยและน้ำท่วมถึงในฤดูฝน ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบ เช่น ซาด พอก มะดัน ไม้เสียว ไผ่ เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่บริเวณดังกล่าวชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่เอาไว้ เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชน เห็นควรสนับสนุนให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :